Småsporven
Little Sparrow

Music: Catharinus Elling (1858-1942)
Text: Arne Garborg (1851 – 1924)
TTBB Arrangement: Peter F. Butler, Jr.
Translation: Dr. Alf Lunder Knudsen

Småsporven gjeng i tunet
og tippar korn og ribbar strå,
og hev so god ein une
og ler åt katten grå.
Pip, pip det så seg lagar alle dagar
at Monsemann meg jagar,
men kan meg aldri få

The sparrow hops in the farmyard
Picking grain and plucking straw
And enjoys himself
And laughs at the grey cat
Pip, pip it always happens
That Mons the cat chases me,
But never catches me.

Eg er så lett på vengen
og Mons må sleikja seg om trut;
kvitt, kvitt, den gamle drengen,
han fekk så mang ei sut.
Og om i vide ringar
hauken svingar,
eg bort meg kverv og kringar
og slepp av leiken ut.

I’m so light on my wing
And Mons licks his chops;
Peep, peep the old boy,
He’s got so many woes.
And circling wide (above)
The hawk glides,
I whirl away and loop
And skip out of the game.

Eg lever dagar lette
og er fornøgd, å ja, å ja!
Kvar dag eg fer min mette,
som eg det helst vil ha.
Pytt, pytt, kven spør om føda?
Nok i løa!
der ligg den rike grøda;
der kan eg berre ta.

I live the “life of Riley”
And am content, oh yes, oh yes!
Each day I get my meals,
That suits me fine.
Pooh, pooh, who asks for food?
The barn is full!
There lies the rich crop;
There I can help myself.

Og tidt eg fær i joli
ein god-bit fin av Veslemøy;
og frys det, hev eg skjol i
det gode varme høy.
Og så kvitt, kvitt, go-mår’n!
så kjem våren, så kjem våren;
då fri på vengen boren
eg byggjer reir på øy.

And oft I get at Christmas
A tidbit fine from Veslemøy;
And if it freezes, I just hide
In the nice, warm hey.
And so peep, peep, good morning!
And spring is here, spring is here:
Then free on wings
I build my nest on an island.